wigor-targi.comwigor-targi.com

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Mój Pupil z Uśmiechem"

REGULAMIN KONKURSU
 
 TEMAT KONKURSU
„Mój Pupil z uśmiechem”, w kategoriach: pies i kot.
 
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa „Wigor”.
 
 
UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być fotografowie amatorzy, nie pracujący w tym zawodzie.
 
WARUNKI
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne w formie zdjęć.
Prace konkursowe powinny mieć format A5, A4 bądź A3.
Prace konkursowe winny koncentrować się wokół tematu „Mój Pupil z uśmiechem”, w wybranej kategorii: kot lub pies.
Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
Prace muszą być trwale opatrzone danymi uczestnika konkursu (nazwisko i adres wraz z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i/lub adres poczty elektronicznej).
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osoby, która widnieje na fotografii zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Art. 81 ust.1)

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997     „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z przeniesieniem na zasadzie wyłączności na Agencję Reklamową „Wigor” całości autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania z pracy na następujących polach eksploatacji:
- wystawianie
- publikacje prasowe i medialne
- wprowadzanie do pamięci komputera (w tym Internet)
- prawo wprowadzenia do obrotu w wersji elektronicznej
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
TERMINARZ KONKURSU

ETAP I
Prace należy przesyłać do dnia 1 września 2010 r.(decyduje data stempla pocztowego).
Prace z dopiskiem „konkurs fotograficzny” należy przesyłać pocztą na adres:
Agencja Reklamowa Wigor 
ul. Sokolnicza 34-38,      
53-660 Wrocław.
Organizatorzy wyłaniają prace, które zostaną wyróżnione i nagrodzone oraz powiadamiają  laureatów listownie lub e-mailem do dnia 9  września 2010 roku.
 
ETAP II
Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane zwiedzającym Targi ZOO-BOTANICA we wrocławskiej Hali Stulecia w dniach 10-12 września 2010 r.
 
NAGRODY
 
Z nadesłanych prac w każdej kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 071 359-09-05.
 
 
 

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl