wigor-targi.comwigor-targi.com

I Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów ZOO-BOTANICA 2010

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu terrarystycznego przy targach  ZOO-BOTANICA 2010. Konkurs ten jest jedynym tego typu wyzwaniem, które stawiamy zarówno przed hobbystami jak i przed profesjonalistami. Dla wszystkich wielbicieli terrarystyki będzie to  jak wielka szansa na wygranie atrakcyjnych wyjazdów i nagród rzeczowych! Zapraszamy tych, którym nieobca jest trudna sztuka projektowania terrariów. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy- zarówno profesjonaliści jak i hobbyści.
Krok 1- wypełnić i podpisać zgłoszenie dostępne na stronie targowej
Krok 2- wysłać zgłoszenie mailem lub pocztą zwykłą
Krok 3- przyjechać na targi ZOO-BOTANICA w dni techniczne (środa 7.09 –czwartek 9.09) aby urządzić terrarium, które weźmie udział w konkursie
Krok 4- prezentować urządzone terrarium przed odwiedzającymi targi
Rozdanie nagród odbywa się w ostatni dzień targowy. Głosuje komisja składająca się ze znawców branży.
Regulamin
„I Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów Zoo-Botanica 2010”

Organizator:
Agencja Reklamowa WIGOR
 
 
Uczestnicy:
-          Konkurs jest otwarty dla wszystkich: profesjonalistów i hobbystów
-          W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin pracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.
 
Kto może wziąć udział?
-          hodowcy hobbyści
-          stowarzyszenia i związki terrarystyczne
-          sklepy zoologiczne
-          producenci akcesoriów terrarystycznych
 
Zgłaszać można:
-          terraria z dowolnym wyposażeniem, roślinnością, wyłącznie ze zwierzętami
-          terraria w dowolnym rozmiarze
 
Kryteria oceny:
-          kompozycja i sposób rozmieszczenia elementów
-          kreatywność twórcy i oryginalność terrarium
-          kondycja roślin
-          dobór zwierząt

 
Termin zgłoszeń: 23 sierpnia 2010
 
Zgłoszenie (do pobrania) należy przesłać pocztą lub e-mailem do Organizatora Targów z dopiskiem „Konkurs Terrarystyczny”.*
UWAGA!!! Każdego uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Targów.
 
Zasady uczestnictwa:
-          Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość terrariów.
-          Każdy uczestnik zapewnia sobie terrarium oraz jego wyposażenie we własnym zakresie.
-          Zgłoszone terraria wezmą udział w Wystawie Terrarystycznej, która stanowi integralną część Targów Zoo-Botanica 2010.  
-          Zgłoszenie terrarium do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
-          Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wystawy terrariów przez Organizatora konkursu.
-          Nagrody nie są zamieniane na gotówkę.
-          W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie (czyli do 30 września 2010), nagroda przepada.
 
Organizator zapewnia:
-          powierzchnię wystawienniczą pod zgłoszone terrarium na Targach Zoo-Botanica 2010
-          przyłącze prądu dla każdego uczestnika konkursu
-          dni techniczne od 7 do 9 września 2010 potrzebne do przygotowania a terrarium przed otwarciem targów i wystawy
Postanowienia końcowe
- Pełna treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
- Uczestnicy konkursu mogą składać reklamacje w terminie do dnia 1 października 2010 r., wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmować będzie Organizator, w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne.
-  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzedzającym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego.
-  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 071 359-09-05.
 
* Adres:
WIGOR Agencja Reklamowa
Ul. Sokolnicza 34/38
53-660 Wrocław
e-mail:office@wigor-targi.com
tel.: 071 359 62 71
 
 
 

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl